Študijska komisija

Študijsko komisijo sestavlja pet predavateljev Višje strokovne šole, vodi jo predsednica, ki so jo izbrali člani.

Člane študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Člani študijske komisije

 

  1. Erika Medle Semec – Predsednica
  2. Marija Lekše  – Članica
  3. Mateja Sotler Štor – Članica
  4. Zdenko Potočar – Član
  5. Jerica Božič Kranjec – Članica

Pristojnosti komisije

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom in napredovanjem študentov v višji letnik, potrjuje dispozicije diplomskih nalog, prav tako obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem programa, ki ga izvaja višja šola, sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oz. drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti ter opravljala tudi druga dela, za katera jo pooblasti predavateljski zbor.

Načrt dela komisije

Na rednih sejah bomo obravnavali naslednje teme za oba programa:

 • predlogi za napredovanje študentov pri menjavi programov,
 • priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja,
 • priznavanje praktičnega izobraževanja,
 • reševanje vlog za ponavljanje letnika,
 • reševanje vlog za pogojne in ponovne vpise,
 • reševanje vlog za podaljšanje statusa,
 • potrjevanje tem in naslovov dispozicij za diplomske naloge,
 • reševanje vlog za podaljšanje dispozicij,
 • obravnavanje tekoče problematike,
 • povezovanje in sodelovanje z ostalimi ŠK višjih strokovnih šol z enakimi programi,
 • spremljanje zakonodaje na področju priznavanja formalnega in neformalnega izobraževanja,
 • posredovanje mnenj in pobud predavateljskemu zboru.
 • Člani ŠK bomo sodelovali s predavateljskih zborom in študenti v obeh študijskih programih, skupno reševali probleme, usklajevali mnenja in še naprej vzdrževali korektne poslovne odnose z referatom in ravnateljico ter skrbeli za dobro vzdušje na šoli.

Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja

Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja

Seje študijske komisije v študijskem letu 2021/22

Oddaja vloge

Vloge za priznavanje izpitov, praktičnega izobraževanja in potrditev dispozicije, je potrebno oddati v referatu 14 dni pred zasedanjem študijske komisije.

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020