Razpis za pridobitev naziva predavatelj

Pogoji

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola objavlja na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/2014) razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole za študijska programa:

   • EKONOMIST in 
   • MEDIJSKA PRODUKCIJA.

Kandidati za pridobitev naziva predavatelj višje šole morajo izpolniti pogoje določene v 33. in 34. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št 86/2004, 100/2013 za predmete v posameznem programu pa izobrazbo s področja, ki ga je za predmet v skladu s 4. členom Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. L.RS. št. 35/2011) določil minister v posebnem delu višješolskega študijskega programa.

Za predmete v vseh programih morajo kandidati izpolniti tudi pogoje, ki jih določa pravilnik za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014). Postopek imenovanja predavateljev višje šole je objavljen tudi na spletni strani MIZŠ.

Kandidati za prvo imenovanje v naziv morajo k vlogi priložiti:

  1. Življenjepis (europass),
  2. dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
  3. dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice, potrdilo ZPIZ, delodajalca),
  4. dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili (glej spletna stran MIZŠ),
  5. podpisano izjavo – obrazec 1 (glej spleta stran MIZŠ), v kateri navedejo predmete, za katere želijo biti imenovani. 

Kandidati pošljejo vloge z dokazili (fotokopije morajo biti overjene  o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od prve objave razpisa, potem pa dvakrat letno, do 10. v mesecu, v spomladanskem roku v mesecu aprilu in v jesenskem roku v mesecu oktobru,  v papirni obliki na naslov:
 

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola
Ulica talcev 3a  
8000  Novo mesto.

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo po e-pošti: andreja.petrovic@esnm.si

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020